Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen A.H. Aarts hodn. Thuis.today ("Thuis.today") en de Consumenten. Winkels verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden winkels'. 

1.Definities

Aanbod :
 het product –en dienstenaanbod van de winkel dat door de Consument via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.
Bestelling :
 een bestelling van de Consument bij de winkel van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument:
 een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst :
 een overeenkomst tussen de Consument en de winkel met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform :
 de website(s), apps, tools en andere apparaten van thuis.today en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Winkel:
 Het bedrijf en/of bedrijven dat producten en diensten aanbied en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Winkelinformatie:
 de informatie van de winkel met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (de producten en diensten), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante winkel.

2.Identiteit van thuis.today

Thuis.Today B.V.
Adres hoofdvestiging: Nassaulaan 79,
5251 JB Vlijmen
KvK : 68514646
BTW Nr. NL857478485B01
Bank ING : NL76INGB0007711025

Correspondentatieadres:
Thuis Today B.V.
Nassaulaan 79,
5251-JB Vlijmen
Email: info@thuis.today

3.Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Thuis.today BV is niet verantwoordelijk voor het Aanbod en/of producten. Op het Aanbod en /of producten zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de winkel van toepassing.

2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de winkel aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

3. Het aanbieden van betalings- en logistieke faciliteiten zijn namens de winkel.

4.Het Aanbod

1. Thuis. today publiceert het Aanbod namens de winkels op het Platform, overeenkomstig de door de winkel aangeleverde winkelinformatie. Thuis.today aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Winkel informatie op het Platform.

2. Thuis.today geeft alle winkelinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3. Thuis.today aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

2. De Overeenkomst kan slechts door de winkel worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Thuis.today en de winkel te melden.

3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de winkel als Thuis.today via de door hem aangegeven contactgegevens.

4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres en tijdstip om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de winkel, die in de bevestigingsmail of op de website van thuis.today is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

6. Thuis.today aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Thuis.today worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de winkel is slechts mogelijk indien het de winkel expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.

2. Thuis.today wijst de Consument erop dat de winkel het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Thuis.today besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

4. Thuis.today heeft het recht om namens de winkel Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Thuis.today een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Thuis.today dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Thuis.today hiervan aangifte doen bij de politie.

7.Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de winkel. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de winkel aan de deur of op de afhaallocatie.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

3. De winkel heeft Thuis.today geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

 

8. Klachtenregeling

1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de winkel te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens. Thuis.today kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.

2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Thuis.today op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

3. Nadat de klacht door Thuis.today is ontvangen zal Thuis.today zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Thuis.today streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de winkel of thuis.today.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Thuis.today en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Thuis.today en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Thuis.today als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Thuis.today sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Thuis.today is info@thuis.today

10.Nieuwsbrief

1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.thuis.today/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

11.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Thuis.today slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.